Khung & Phụ kiện

Cách treo tranh gỗ ghép

Bước 01: Đặt các tấm khớp hình với nhau trên nền nhà để lấy hình và kích thước toàn bộ tranh cần đặt ở đâu (thường các tấm đặt cách nhau 0,5 – 1 cm)


Bước 02:
Ướm tấm thứ nhất lên tường và lấy dấu tại vạch trắng ở sau tranh. Vẫn giữ nguyên vị trí tấm thứ nhất, sau đó đưa tấm thứ hai lên làm dấu. Tương tự, bỏ tấm nhất xuống, giữ nguyên tấm hai và đưa tấm ba lên làm dấu. Lần lượt cho đến hết.


Bước 03:
Đóng đinh hoặc khoan lỗ hết 1 lượt cho tại tất cả các dấu đã đánh


Bước 04:
Treo tranh.


Bước 05:
Điều chỉnh. Ở bước này, nếu tranh có còn bị lệch thì ta sẽ điều chỉnh bằng cách xoay hoặc tháo vít di chuyển móc treo tranh ở phía sau, sao cho khớp hình theo ý muốn.